On cunt l'è fa, on cunt l'è dì

Una cosa è fare, una cosa è dire